το brand είναι όπως το παγόβουνο,
βλέπεις μόνο την κορυφή του
ενώ το υπόβαθρό του παραμένει κρυφό


Advertising
Media planning & buying
Public relations
Media relations
Event marketing
Video & photography
Promotion
Merchandising
In Store marketing

Digital Marketing services
> Digital marketing strategy
> Digital marketing consulting
> Digital marketing plan
> Digital campaign (GoogleAds, FB Ads, etc)
> Social media management and campaign
> Email marketing
> Web design & development
> E-shop design & development
> SEO services
> Mobile applications

Corporate Communication services
> Stakeholder management
> Reputation measurement
> Reputation management in a B2B environment
> Organizational identity and change
> Managing identity strategically
> Rebuilding identity
> Creating external alignment
> Leadership and strategy implementation
> From positioning to profiling
> Reputation management and positioning
> Complexity and ambiguity of corporate communication
> Excellence in management of corporate communication
> Managing the corporate communication process

Η Next Com A.E ανέλαβε και ανέπτυξε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Βοήθειας Μέσω Υπηρεσιών Εντοπισμού, μετά από υποβολή φακέλου στην Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με ίδιους πόρους και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

//]]>